Friday, June 27, 2014

"Rin Bright Star" a Reality Tv Program for School Children in Sri Lanka

Rin Bright Star Reality Tv Program School Children Sri Lanka
"Rin Bright Star Reality Tv Program"
බ්රයිට් ස්ටාර් රියැලිටි වැඩසටහන

The Rupavahini Corporation in partnership with the Education Ministry and Unilever Sri Lanka will launch a nationwide quiz competition, Rin Bright Star, that will both test and enhance the multiple intelligence of schoolchildren and revive the appeal of reality educational programs among viewers.

The program will be based on American psychologist and Professor of Cognition and Education, Howard Earl Gardner’s Theory of Multiple Intelligence which argues that intelligent behavior does not arise from a single general ability but numerous different ways of thinking and learning. Children learn, remember, perform and understand in different ways. The educational quiz program will steer the younger generation towards participating and viewing knowledge based entertainment, Education Minister Bandula Gunawardena said.
Deadline is July 2nd
More Details Call 0772720710

According to Gardner’s theory, children get to know the world through seven distinct intelligences or learning styles which include visual, bodily, musical, interpersonal, intrapersonal, language and logical mathematical analysis.

A serious drawback in the present system of education is the lack of learning activities that could enhance these intelligences among children.

These learner needs have been identified and strategies to meet these requirements are being activated in the educational reforms. “We believe that the Rin Bright Star quiz program will enhance the multiple intelligences of children and stimulate a change in attitudes among parents and the society at large,” Education and Youth Affairs Deputy Minister and Skills Development Ministry Monitoring MP Mohan Lal Grero said. The national Rupavahini, has over the years since its inception in the 1980s, hosted children’s programs, including singing, dancing contests and quiz competitions.

Introducing a program to test and capture the multiple intelligence of school children is another first for the channel, Rupavahini Corporation Chairman Wimal Rubasinghe said.

The competition will span over four months and will target schoolchildren between 11-15 years from all provinces.

The entry point to the show will be through a selection phase where applicants will sit an aptitude test.

Selected competitors will go through quizzes structured at quarter, semi, and final rounds with the winner entitled to a cash prize of Rs. 1,000,000.00 of which Rs. 300,000.00 will be diverted to the respective school.
Source - DailyNews


අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ පූර්ණ අධීක්ෂණයෙන් ජාතික රූපවාහිනිය හා යුනිලීවර් සමාගම හා එක්ව සංවිධානය කරන බ්රයිට් ස්ටාර් රියැලිටි වැඩසටහන සඳහා වයස අවුරුදු 13 ත් 15 ත් අතර දරුවන්ට සහභාගිවිය හැකි බව අධ්යාපන නියෝජ් අමාත් මොහාන් ලාල් ග්රේරු මහතා ප්රකාශ කර සිටී.

වාචසික, භාෂාමය, සංගීතය, රිද්මයානුකූල, තාර්කික, ගණිතමය, දෘශ් අවකාශමය, කායිකසංචලනමය, පුද්ගල ඇතුලාන්ත, අන්තර්පුද්ගල හා සොබාදර්ම බුද්ධිය පිළිබඳ ගවේෂණාත්මක නිර්ණායක තුළින් සුපිරිම පාසල් ශිෂ්යා තේරීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ බවත්, මෙරට රූපවාහිනී ළමා රියැලටි කලාවේ නව මානයකට ගෙන ඒමට හැකිවනු ඇතැයි නියෝජ් අධ්යාපන අමාත් වරයා ප්රකාශ කර සිටියේය. මේ වන විට සියලු රජයේ පාසල් විදුහල්පති වරුන්ට මෙම තරඟය පිළිබඳව දැණුවත් කර ඇතැයිද මේ සඳහා ඉදිරිපත්වීමට අපේක්ෂා කරන දරුවන්ට විද්යාලීය විදුහල්පති වරයා හමුවී වැඩි විස්තර ලබා ගත හැකැයි වැඩිදුරටත් මොහාන් ලාල් ග්රේරු මහතා ප්රකාශකර සිටියේය.

බ්රයිට් ස්ටාර් සුපිරි ජයග්රහකයාට රුපියල් දසලක්ෂයක් අනු ශූරතාවය සඳහා මුදලින් රැපියල් අටලක්ෂයක් දෙවන ස්ථානය සඳහ රැපියල් පන්ලක්ෂයක් හිමි වේ. මෙයට අමතරව අවසන් වටය සඳහා තේරී පත්වන දරුවන්ට විශේෂ ත්යාග සහ සහභාගිවන සෑම සිසුවෙකුටම සහතික පත්රයක්ද හිමිවේ.

අයදුම් පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය ජූලි මස දෙවන දින වේ.


වැඩි විස්තර සඳහා දුරකථන අංක – 0772720710
Source - Cnews
www.lankauniversity-news.com

No comments:

Post a Comment

Dear Readers,
Share Your Valuable Ideas with Others..

This is your forum. This is your voice..
But Please ....
Be Respectful of others. Debates may be Lively but taking part should be a positive experience for all participants.
Comments should be Pleasant, Useful, civil and tasteful, and must not be malicious or designed to offend.
Dont incite hatred on the basis of Education Background, Race, Religion, Gender, Nationality, Sexuality or other personal characteristic. Dont swear, use hate-speech or make obscene or Vulgar comments.

We encourage open, Lively debate but please be POLITE!
We wish you all a Prosperous & Fruitful Future!
-Admin - Lanka University News-